Artikel 1 Werkingssfeer en definities
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van Schaap Energy, zoals aanbiedingen, overeenkomsten
of aanvaardingen van opdrachten in het kader van (raam)overeenkomsten, en prevaleren óók boven de algemene voorwaarden van de
klant indien Schaap Energy de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing door de klant naar eigen
inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door Schaap Energy niet aanvaard.
2. Naast en in aanvulling op het bepaalde in lid 1 zijn deze algemene voorwaarden van toepassing indien de klant de gelding ervan in eerdere
overeenkomsten met Schaap Energy heeft aanvaard.
3. De klant aanvaardt de gelding van deze algemene voorwaarden op alle toekomstige transacties met Schaap Energy.
4. Aan de volgende in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter gebezigde woorden wordt de bijbehorende betekenis toegekend:
a) Overeenkomst: de overeenkomst tussen klant en Schaap Energy waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
b) Werkzaamheden: het geheel van ontwerp-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden – met inbegrip van de levering van goederen en
diensten – dat Schaap Energy moet verrichten om te bewerkstelligen dat de technische installatie bij de oplevering en, indien
overeengekomen gedurende de onderhoudsperiode, aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen beantwoordt.

Artikel 2 Aanbieding
1. De aanbieding van Schaap Energy is vrijblijvend: hij kan zijn aanbieding nog vlak na ontvangst van de aanvaarding daarvan herroepen
tenzij die aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat en de termijn nog niet is verstreken.
2. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.
3. De klant dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik
door derden aanwenden of aan derden bekend maken.
4. Indien op basis van de aanbiedingsdocumenten geen Overeenkomst tot stand komt, dienen al deze documenten op eerste verzoek van de
Schaap Energy terstond door de klant en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan het adres van Schaap Energy.
5. Indien op basis van een aanbieding van Schaap Energy geen Overeenkomst tot stand komt heeft Schaap Energy ten laste
van de klant recht op een redelijke vergoeding van de aan zijn prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de kosten van ontwerpen of begroten,
conform artikel 7:405 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Betaling van de verschuldigde aanbiedingskosten vindt plaats binnen 2
weken na de datum van de betreffende factuur.

Artikel 3 Verplichtingen van Schaap Energy
1. Tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald, dient Schaap Energy verzekeringen aan te gaan, een en ander voor zover dit naar
de aard en omvang van de Werkzaamheden en volgens de conventies in de branche nodig en gebruikelijk is, onverminderd het bepaalde in
artikel 5 lid 1 en 2. In de verzekeringen van Schaap Energy zijn de klant, diens gemachtigde en/of andere door de klant ingeschakelde
derden niet als medeverzekerde opgenomen.
2. Schaap Energy zorgt er voor dat de klant tijdig desgevraagd schriftelijk bewijs van het bestaan en de inhoud van de in lid 1 bedoelde
verzekeringen ontvangt.
3. Schaap Energy is verplicht de klant te waarschuwen indien de door of namens de klant vervaardigde vraagspecificatie, of opdracht,
of overeenkomst, of de informatie, gegevens of goederen die de klant ter beschikking stelt of de wijzigingen die de klant opdraagt klaarblijkelijk
zodanige fouten bevatten of gebreken vertonen, dat hij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou handelen als hij
zonder waarschuwing bij het verrichten van Werkzaamheden daarop zou voortbouwen.
4. Schaap Energy is evenwel niet verder gehouden dan een globale toetsing van door of vanwege de klant verstrekte informatie, ontwerpen,
tekeningen, berekeningen en bestekken aan de normen van het installatievak. De controle door Schaap Energy van door
de klant te leveren goederen zal niet meer omvatten dan een visuele inspectie op uitwendige schade voor zover dat bij verpakte goederen
redelijkerwijs mogelijk is, controle van nummers en afmetingen en voor zover mogelijk, de verificatie van de paklijsten.
5. Schaap Energy zal zich naar beste vermogen inspannen om de Werkzaamheden uit te voeren; de reikwijdte van zijn verplichtingen
is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng en invloed van de klant c.q. van de door of namens de klant ingeschakelde derde(n).
6. Schaap Energy is verplicht datgene te doen wat naar de aard van de Overeenkomst door de wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid
of het gebruik wordt gevorderd.
7. Schaap Energy zorgt er voor, dat hij op de hoogte is van de voor de Werkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften en
beschikkingen van overheidswege, alsmede van de voorschriften van bijzondere aard, zoals technische of industriële normen.
8. Schaap Energy is verplicht de Werkzaamheden zodanig te verrichten dat de installatie voldoet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende
eisen. De hier bedoelde eisen omvatten eisen die voortvloeien uit het normale gebruik waarvoor de installatie bestemd is, alsmede
de eisen die voortvloeien uit het bijzondere gebruik dat van de installatie zal worden gemaakt, doch uitsluitend voor zover die laatste
eisen in de Overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd.
9. Schaap Energy zal de klant desgevraagd op elk redelijk tijdstip informeren over de uitvoering van de Werkzaamheden en deze
op een nader overeengekomen tijdstip toegang verlenen tot de plaatsen waar die worden verricht. Indien dat is overeengekomen, toont
Schaap Energy met een keuringsplan, protocol, logboek, rapport of verslag aan, dat zijn Werkzaamheden en resultaten van
Werkzaamheden voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
10. Schaap Energy zal schade aan de installatie of enig deel daarvan die tijdens en door of in verband met de uitvoering van de
Werkzaamheden voor de oplevering is ontstaan voor eigen rekening herstellen, tenzij deze schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins
onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt, onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de Overeenkomst
of de wet. De klant kan door middel van een wijziging krachtens artikel 13 Schaap Energy opdragen om schade aan de installatie te
herstellen, die niet voor rekening van Schaap Energy komt.
11. Schaap Energy verstrekt naar beste vermogen en tijdig desgevraagd alle rechten uit garanties die hem door zelfstandige hulppersonen
worden verstrekt met betrekking tot de installatie of delen daarvan.
12. Schaap Energy zorgt er voor, dat de klant tijdig desgevraagd informatie ontvangt over de in zijn aanbieding gehanteerde verhouding
tussen loon en materiaal en zijn betaalgedrag in het kader van de wet ketenaansprakelijkheid en verleggingsregeling omzetbelasting.
13. Schaap Energy geeft naar beste vermogen en tijdig desgevraagd instructies voor het in- en uitbedrijf stellen en bedrijfsvaardig houden
van de installatie.
14. Schaap Energy is verplicht om alle gegevens van de klant vertrouwelijk te behandelen, voor zover deze gegevens als zijnde vertrouwelijk
aan Schaap Energy bekend zijn gemaakt, en er voor te zorgen dat zijn personeel die vertrouwelijkheid respecteert.

Artikel 4 Verplichtingen van de klant
1. De klant zorgt er voor, dat Schaap Energy tijdig beschikt over alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen
die noodzakelijk zijn om Schaap Energy in staat te stellen de Werkzaamheden conform de Overeenkomst te realiseren. De klant is
verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen.
2. De klant zorgt er voor, dat Schaap Energy tijdig over alle goederen beschikt waarvan in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald
dat die door of namens de klant ter beschikking zullen worden gesteld. De klant is er voor verantwoordelijk indien deze goederen niet deugdelijk
of ongeschikt zijn.
3. De klant vrijwaart Schaap Energy voor aanspraken van derden in verband met de in lid 1 en 2 bedoelde informatie, gegevens, beslissingen,
wijzigingen en goederen.
4. De klant zorgt er voor, dat Schaap Energy tijdig beschikt over de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen
die noodzakelijk zijn voor de opzet van de Werkzaamheden of het gebruik van de installatie en waarvan is overeengekomen dat die door
of namens hem ter beschikking zullen worden gesteld. Bij het verkrijgen hiervan zal Schaap Energy naar vermogen de klant de
noodzakelijke medewerking verlenen. Indien de klant in de nakoming van deze verplichting tekortschiet, kan Schaap Energy de
Overeenkomst krachtens artikel 11 lid 5 ontbinden en aanspraak maken op schadevergoeding.
5. De klant zorgt tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin de
Werkzaamheden moeten worden verricht, voor schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar.
6. De klant is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/locaties waar en de installaties of delen daarvan rondom, waaronder, waarin
of waarboven de Werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de Werkzaamheden verhinderen
of ernstig belemmeren. De klant is verplicht Schaap Energy en diens personeel tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.
7. De klant zorgt er voor dat op de locaties waar de Werkzaamheden worden verricht Schaap Energy tijdig, kosteloos en met leveringsgarantie
kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of rioleringsaansluiting.
8. De klant is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie op de openbare netwerken. Schaap Energy zal naar beste vermogen
de klant de medewerking verlenen die noodzakelijk is voor het aanvragen van deze aansluiting.
9. De klant zorgt tijdig voor informatie over de aard en inhoud van de werkzaamheden van nevenaannemers en andere derden die door hem
worden ingeschakeld, het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, alsmede de coördinatie daarvan, zodat Schaap Energy in
zijn aanbieding met deze informatie rekening kan houden. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze werkzaamheden,
voor zover niet iets anders is overeengekomen.
10. De klant is verantwoordelijk voor de vertraging en/of kosten die hun oorzaak vinden in de werkzaamheden van nevenaannemers en die niet
aan Schaap Energy kan worden toegerekend. Schade die door de werkzaamheden van nevenaannemers aan de installatie ontstaat,
komt voor rekening van de klant.
11. De klant is verplicht Schaap Energy schriftelijk en binnen bekwame tijd te waarschuwen, indien hij een tekortkoming van de technisch
aannemer daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust moet zijn geweest.
12. De klant is aansprakelijk voor de (bodem)verontreinigingen, milieubelastende stoffen en/of bacteriën die tijdens de uitvoering van de
Werkzaamheden worden aangetroffen, zoals asbest of legionella. De klant kan Schaap Energy opdragen om de aangetroffen verontreinigingen,
stoffen en/of bacteriën te verwijderen door middel van een wijziging krachtens artikel 13. Ongeacht of Schaap Energy
deze opdracht uitvoert, heeft hij recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
13. De klant is verantwoordelijk voor de goederen die hij heeft voorgeschreven of van een voorgeschreven leverancier moeten worden betrokken,
alsmede voor hun niet of niet tijdige levering.
14. De klant is verantwoordelijk voor hulppersonen, zoals onderaannemers of leveranciers die hij heeft voorgeschreven. Schaap Energy
is niet verplicht om deze zelfstandige hulppersonen te contracteren, indien de klant de contractsvoorwaarden van deze hulppersonen niet
wenst te accepteren. Indien de voorgeschreven hulppersoon niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert, heeft Schaap Energy recht
op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
15. De klant is buiten de werktijden van Schaap Energy verantwoordelijk voor de goederen en eigendommen van Schaap Energy,
zoals materialen, werktuigen of gereedschappen, die op het werk zijn aangevoerd.
16. De klant is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten als gevolg van de naleving van wettelijke voorschriften en beschikkingen van
overheidswege, alsmede van voorschriften van bijzondere aard, zoals technische en industriële normen, die na de aanbieding worden gewijzigd
of in werking treden.
17. Het is de klant niet toegestaan om Schaap Energy, zijn personeel of diens hulppersonen aanwijzingen te geven die niet in verband
staan met de Werkzaamheden of strijdig zijn met de aard van de Overeenkomst. De klant dient de Werkzaamheden van Schaap Energy
zo weinig mogelijk te verstoren.
18. De klant staat Schaap Energy toe om op schuttingen en afrasteringen, die dienen ter afsluiting van het gebouw of de plaatsen waar
de Werkzaamheden worden verricht, alsmede elders op het werkterrein aanduidingen van zijn naam en bedrijf of reclame aan te brengen.
19. De klant is verplicht om zowel alle goederen van Schaap Energy als de goederen van hemzelf die op grond van de Overeenkomst
moeten worden afgeleverd in ontvangst te nemen zodra deze hem ter beschikking zijn gesteld.
20. De klant is verplicht alle (bedrijfs)gegevens van Schaap Energy dan wel alle in verband met de Overeenkomst van de technisch
aannemer ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen. Het is de klant verboden deze gegevens en informatie voor eigen gebruik of
gebruik door derden aan te wenden of aan derden bekend te maken. Bij overtreding van de in dit lid opgenomen verplichting verbeurt de
klant een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van € 100.000,00 onverminderd het recht van
Schaap Energy om schadevergoeding te vorderen.
21. De klant voldoet de door hem aan Schaap Energy verschuldigde bedragen volgens de overeengekomen betalingsregeling ook wanneer
de klant recht heeft op schadevergoeding krachtens artikel 16.

Artikel 5 Verzekering van de klant
1. De klant is verplicht een gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee gelijk te stellen gebruikelijke verzekering(en) aan te gaan en in stand te
houden waarin Schaap Energy (met inbegrip van de door Schaap Energy voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen
onderaannemers en hulppersoneel) als medeverzekerde is opgenomen indien de Werkzaamheden van Schaap Energy dienen
ter uitoefening van het bedrijf van de klant, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.
2. De klant zorgt er voor dat Schaap Energy zo spoedig mogelijk schriftelijk bewijs ontvangt van het bestaan en de inhoud van de in lid
1 bedoelde verzekeringen.

Artikel 6 Verbod overname personeel en gedetacheerden
1. Het is de klant, gedurende de looptijd van de Overeenkomst tot één jaar na beëindiging daarvan, niet toegestaan om medewerkers van de
Schaap Energy die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te
laten werken.
2. Het is de klant in geval van detachering niet toegestaan deze gedetacheerde personen gedurende de looptijd van de detachering tot één
jaar direct na het einde van de detachering in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.
3. De klant verbeurt een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van 3 bruto jaarsalarissen van de
desbetreffende medewerker bij overtreding van de in lid 1 en 2 genoemde verplichting.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle voor de Werkzaamheden bestemde goederen, zoals materialen of onderdelen, worden eigendom van de klant nadat deze aan ál zijn
financiële verplichtingen uit de Overeenkomt heeft voldaan, met inbegrip van hetgeen de klant wegens zijn tekortschieten in zijn verplichtingen
verschuldigd mocht worden.

Artikel 8 Termijnen
1. Schaap Energy kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van zijn Werkzaamheden aan te vangen, dan nadat alle
daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens of goederen, zoals die genoemd in artikel 4 en 5, in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen
termijnbetaling heeft ontvangen. Hij is bevoegd eerder aan te vangen en/of op te leveren, tenzij in de Overeenkomst iets anders is bepaald.
2. Tenzij uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen zijn termijnen naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden
genomen. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt Schaap Energy niet in verzuim. Indien overschrijding dreigt
zullen Schaap Energy en klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 9 Toetsing, aanvaarding en oplevering
1. De klant is bevoegd om via controles, beproevingen of tests te toetsen of de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden voldoen aan
de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
2. Toetsing door of namens de klant geschiedt, na overleg met Schaap Energy, tenzij iets anders is overeengekomen, voor rekening en
risico van de klant. Schaap Energy zal de klant binnen redelijke grenzen hierbij de noodzakelijke medewerking verlenen.
3. De klant dient bij het uitoefenen van zijn toetsingsbevoegdheid de Werkzaamheden zo weinig mogelijk te verstoren. Hij is verantwoordelijk
voor de vertraging en/of kosten die als gevolg daarvan ontstaan en die niet aan Schaap Energy kunnen worden toegerekend. Schade
die door de toetsing aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de klant.
4. Zodra Schaap Energy te kennen heeft gegeven dat de resultaten van de Werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding en de klant
deze niet binnen de door Schaap Energy gestelde termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing
van de gebreken weigert, worden de resultaten van de Werkzaamheden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.
5. Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, mogen geen reden tot weigering zijn, mits zij de ingebruikneming
van de installatie niet in de weg staan.
6. Na de aanvaarding worden de resultaten van de Werkzaamheden als opgeleverd beschouwd. Schaap Energy is bevoegd de oplevering
te verdelen in een aantal deelopleveringen.
7. Worden de resultaten van de Werkzaamheden door de klant (stilzwijgend) aanvaard, dan wordt als het tijdstip van aanvaarding aangemerkt
de dag van de in lid 4 bedoelde kennisgeving.
8. Op verzoek van de klant kan de aanvaarding van de resultaten van de Werkzaamheden ook zonder de kennisgeving krachtens lid 4 plaatsvinden.
Hiertoe deelt de klant Schaap Energy schriftelijk mee de Werkzaamheden als aanvaard te beschouwen. De datum van verzending
van deze mededeling geldt als het tijdstip van aanvaarding.

Artikel 10 Vervroegde ingebruikneming
1. Indien de klant de installatie of delen daarvan in gebruik wenst te nemen vóór de geplande oplevering, volgen partijen de in artikel 13 (wijzigingen)
vastgelegde procedure. De klant dient vóór de datum van deze vervroegde ingebruikneming de Werkzaamheden met betrekking tot
de installatie of delen daarvan die hij eerder in gebruik wenst te nemen goed te keuren en voor voltooid te ondertekenen. Indien klant dit
achterwege laat en de installatie niettemin in gebruik neemt, wordt de installatie geacht te zijn goedgekeurd en voltooid.
2. Met betrekking tot artikel 16 (aansprakelijkheid) zal een dergelijke ingebruikneming als oplevering worden beschouwd. Schade die bij ingebruikneming
als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de installatie ontstaat, komt voor rekening van de klant.

Artikel 11 Schorsing, ontbinding en opzegging
1. De klant is bevoegd de Werkzaamheden te schorsen. Hij is verplicht dit schriftelijk en onder vermelding van de gronden mee te delen en
met bekwame spoed met Schaap Energy in overleg te treden omtrent de gevolgen.
2. Indien Schaap Energy ten gevolge van de schorsing gepaste voorzieningen of maatregelen moet treffen, heeft hij recht op termijnverlenging
en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
3. Worden de Werkzaamheden of enig deel daarvan geschorst of vertraagd en is dit Schaap Energy niet toe te rekenen, dan is de klant
verplicht om, berekend naar de stand van de Werkzaamheden, aan Schaap Energy alle verrichte Werkzaamheden te vergoeden, alsmede
alle redelijkerwijs gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die Schaap Energy reeds is aangegaan
met het oog op de verdere vervulling van de Overeenkomst, berekend vanaf het moment van het intreden van de schorsing of vertraging.
4. Als de Werkzaamheden gedurende meer dan twee maanden zijn geschorst of vertraagd, is Schaap Energy bevoegd de Overeenkomst
te ontbinden.
5. Indien de klant surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard of in de nakoming van de Overeenkomst is
tekortgeschoten, is Schaap Energy gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
6. De klant is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
7. In de gevallen bedoeld in de leden 4 t/m 6 is de klant verplicht om de vaste prijs die in de Overeenkomst is vastgelegd te betalen, verminderd
met de besparingen die voor Schaap Energy uit de opzegging voortvloeien. Indien de prijs afhankelijk was gesteld van de werkelijke
door Schaap Energy te maken kosten, wordt de door de klant verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte
kosten, de verrichte arbeid en de winst die Schaap Energy bij volledige uitvoering van de Werkzaamheden zou hebben gemaakt.
8. De klant is tevens verplicht de schade die Schaap Energy lijdt te vergoeden onverminderd de gehoudenheid van Schaap Energy
die schade zoveel mogelijk te beperken, tenzij de schade het gevolg is van een tekortkoming die de klant niet kan worden toegerekend.

Artikel 12 Termijnverlenging en/of kostenvergoeding
1. Behoudens het bepaalde in artikel 13 heeft Schaap Energy uitsluitend recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding indien:
a) deze voorwaarden daar uitdrukkelijk in voorzien en onder de voorwaarde dat de vertraging en/of kosten hun oorzaak vinden in een omstandigheid
die niet aan Schaap Energy kan worden toegerekend, of
b) deze hun oorzaak vinden in een omstandigheid waarvoor de klant verantwoordelijk is en waartegen Schaap Energy niet behoefde
te waarschuwen gelet op diens in artikel 3 lid 3 genoemde verplichting, of
c) zich een onvoorziene omstandigheid voordoet van dien aard dat de klant naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten
dat de Overeenkomst ongewijzigd in stand blijft.
2. Als Schaap Energy van mening is dat hij recht heeft op termijnverlenging en/of kostenvergoeding, deelt hij dat de klant met bekwame
spoed schriftelijk en gemotiveerd mee. Daarbij vermeldt hij alle directe en indirecte kosten, alsmede een redelijke opslag voor algemene
kosten, winst en risico. Voorts vermeldt hij de gevolgen ten aanzien van de planning.

Artikel 13 Wijzigingen (meer en minder werk)
1. De klant is bevoegd om wijzigingen in de Overeenkomst, Werkzaamheden, resultaten van Werkzaamheden, opdrachten, het werkplan en
inspectieplan aan Schaap Energy op te dragen.
2. Schaap Energy is niet verplicht een opgedragen wijziging uit te voeren indien de wijziging:
a) niet schriftelijk is opgedragen, of
b) tot een onaanvaardbare verstoring van de Werkzaamheden zou leiden, of
c) zijn kennis en/of bekwaamheden en/of capaciteiten te boven gaat, of
d) niet in zijn belang zou zijn, of
e) indien partijen niet tot overeenstemming komen over de financiële gevolgen en de consequenties ten aanzien van de planning en het
werkplan.
3. Als Schaap Energy bereid is de wijziging uit te voeren, dan stuurt hij de klant een schriftelijke prijsaanbieding met de volgende gegevens:
a) het saldo, gevormd door alle directe en indirecte kosten, winst en risico, verband houdende met de wijziging, verminderd met de eventuele
besparingen als gevolg van de uitvoering van de wijziging, en
b) de aanpassing van de Werkzaamheden, planning en werkplan, en
c) de aanpassing van de termijnstaat of betalingscondities.
4. Schaap Energy heeft recht op een redelijke vergoeding van de kosten verbonden aan de in lid 3 bedoelde prijsaanbieding, ongeacht
de vraag of partijen het over die prijsaanbieding eens worden.
5. Schaap Energy is bevoegd om voorstellen tot wijziging aan de klant voor te leggen indien hij daartoe aanleiding ziet en vooropgesteld
dat de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden aan de Overeenkomst zullen beantwoorden.
6. De klant kan de in lid 5 bedoelde voorstellen tot wijziging, hetzij zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren, hetzij accepteren. In
het laatste geval volgen partijen de in dit artikel vastgelegde procedure.
7. Indien de procedure in verband met de wijzigingen wordt vertraagd door een omstandigheid die niet aan Schaap Energy kan worden
toegerekend, dan heeft deze recht op termijnverlenging en/of kostenvergoeding krachtens artikel 12.
8. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht met betrekking tot de wijziging laat de aanspraken van Schaap Energy op betaling
onverlet.

Artikel 14 Prijs en betaling
1. Schaap Energy is gerechtigd kostprijsverhogende factoren die na totstandkoming van de overeenkomst buiten de macht van Schaap Energy optreden door te berekenen aan de opdrachtgever. In voorkomende gevallen is de opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van consument en de levering van de zaken en/ of diensten binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt.
2. Indien de overeenkomst uitsluitende betrekking heeft op de levering van zaken is de opdrachtgever verplicht tot vooruitbetaling van 15% van de overeengekomen prijs, tenzij schriftelijk een hoger percentage is overeengekomen. Schaap Energy is niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst totdat de hier bedoelde volledige vooruitbetaling is voldaan. Het restant van de betaling dient te worden voldaan op het moment dat de zaken door of namens Schaap Energy worden geleverd.
3. Indien de overeenkomst zowel betrekking heeft op de levering van zaken als het verrichten van diensten is de opdrachtgever verplicht tot vooruitbetaling van 30% van de overeengekomen prijs, tenzij schriftelijk een hoger percentage is overeengekomen. De tweede zin van het vorige lid is van overeenkomstige toepassing. 50% van de overeengekomen prijs dient te worden voldaan op het moment dat de zaken door of namens Schaap Energy worden geleverd, althans voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt aangevangen. Het restant van de betaling dient te worden voldaan binnen 5 dagen nadat de werkzaamheden deugdelijk zijn opgeleverd. Als dag van oplevering geldt de dag waarop Schaap Energy aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat de werkzaamheden voltooid zijn of op de dag dat de opdrachtgever de zaken in gebruik heeft genomen of had kunnen nemen.
4. Betalingen dienen te geschieden op de door Schaap Energy voorgeschreven wijze.
5. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt is hij, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is, is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot de dag dat de volledig openstaande betaling is voldaan.
6. Alle redelijke kosten ter voldoening van verschuldigde betalingen, ten aanzien waarvan de opdrachtgever in verzuim is (geweest), komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens hetgeen in de Nederlandse Incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel volgens Rapport Voorwerk II.

Artikel 15 In gebreke blijven van de klant
1. Indien de klant aan een keuring of aanvaarding van de Werkzaamheden niet tijdig meewerkt of een verschuldigde betaling niet tijdig verricht,
heeft Schaap Energy aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage conform artikel 6:119a van het
Nederlands Burgerlijk Wetboek met ingang van de dag, waarop de medewerking had moeten worden verleend of de betaling uiterlijk had
behoren te geschieden. In dat geval is Schaap Energy tevens bevoegd om de Werkzaamheden te schorsen.
2. Vindt de medewerking of betaling niet plaats binnen een maand na de dag waarop dit uiterlijk had behoren plaats te vinden, dan kan de
Schaap Energy aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijk rentepercentage verhoogd met twee procent met ingang
van de dag waarop deze maand is verstreken, een en ander zonder aanmaning door Schaap Energy. In dat geval is Schaap Energy
tevens bevoegd om de Overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 11.
3. Als Schaap Energy vermoedt dat de klant de op hem rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, is Schaap Energy
gerechtigd om van de klant en voor diens rekening en risico genoegzame zekerheid te verlangen, zoals een bankgarantie. Indien de
klant in gebreke blijft met het stellen van de verlangde zekerheid, is Schaap Energy bevoegd de Werkzaamheden te schorsen of de
Overeenkomst te ontbinden krachtens artikel 11.
4. Ingeval de klant de op hem rustende verplichting om goederen tijdig op de overeengekomen plaats van aflevering af te nemen niet nakomt
of niet zal nakomen, is Schaap Energy bevoegd om deze goederen voor rekening en risico van de klant op te slaan of op een
geschikte wijze te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen, mits hij de klant heeft aangemaand om de goederen
alsnog binnen 5 werkdagen af te nemen. Schaap Energy is bevoegd het aan de klant uit te keren overschot te voldoen door verrekening,
ook gedurende diens surséance of faillissement.
5. Alle werkelijk door Schaap Energy gemaakte kosten om tot voldoening van verschuldigde facturen te geraken, zowel gerechtelijke
als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de klant, tenzij Schaap Energy verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen
op 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 16 Aansprakelijkheid en garantie
1. Na het tijdstip van oplevering is Schaap Energy niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij:
a) die gebreken aan hem zijn toe te rekenen, en bovendien
b) de klant die gebreken voorafgaande aan de oplevering niet heeft opgemerkt, en bovendien
c) de klant die gebreken op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs niet had moeten ontdekken.
2. Is Schaap Energy krachtens het bepaalde in lid 1 aansprakelijk, dan is hij slechts gehouden tot vergoeding van de door de klant
dientengevolge geleden, directe materiële schade.
3. Tot directe materiële schade behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering
of verlies van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de Werkzaamheden van de
aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde garandeert Schaap Energy voor eigen rekening de gebreken waarvoor hij aansprakelijk
is te herstellen of de schade te beperken of op te heffen, gedurende de in lid 10 bedoelde termijn. In het geval dat de kosten van herstel
in geen verhouding staan tot het belang van de klant bij herstel in plaats van schadevergoeding en in het geval dat de installaties niet in
Nederland zijn opgesteld, komt de klant niet het recht toe om herstel te vorderen, maar wordt door Schaap Energy een schadevergoeding
betaald. Door Schaap Energy vervangen onderdelen worden zijn eigendom.
5. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is Schaap Energy slechts aansprakelijk indien en voor zover de klant
bewijst, dat deze te wijten is aan opzet of schuld van Schaap Energy.
6. Schaap Energy is bij Werkzaamheden die dienen ter uitoefening van het bedrijf van de klant alleen aansprakelijk voor schaden die
niet worden gedekt door de in artikel 5 lid 1 bedoelde verzekering(en), onverminderd het in dit artikel bepaalde.
7. Indien en voor zover de klant enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en Schaap Energy te vrijwaren oor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.
8. De omvang van de door Schaap Energy te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag van de in de Overeenkomst vastgelegde prijs
of indien bij het sluiten van de Overeenkomst geen prijs is bepaald, zoals bij regieovereenkomsten, tot het bedrag van de vermoedelijke
prijs. Bij onderhoudscontracten met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen voor één
jaar.
9. In geen geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van de verzekering van Schaap Energy en de door de verzekeraar gedane uitkering tot ten hoogste € 1.000.000,00.
10. Elke aansprakelijkheid van Schaap Energy vervalt, voor zover niet iets anders is overeengekomen, door verloop van zes maanden
vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door oplevering, ontbinding of opzegging is geëindigd.
11. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek is niet ontvankelijk indien de klant niet met bekwame spoed nadat hij deze heeft ontdekt of
redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd Schaap Energy in gebreke heeft gesteld.
12. Het vorderingsrecht uit hoofde van een gebrek vervalt door verloop van een maand na de schriftelijke en gemotiveerde ingebrekestelling.
13. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor Schaap Energy krachtens lid 1 aansprakelijk is, is niet ontvankelijk indien
zij wordt ingesteld, voor zover niet iets anders is overeengekomen, later dan zes maanden vanaf de dag waarop de Overeenkomst door oplevering,
ontbinding of opzegging is geëindigd.
14. Schaap Energy is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade van de klant of derden (mede)veroorzaakt door ter beschikking gestelde
persoon/personen als bedoeld in artikel 6 lid 2.
15. De klant vrijwaart Schaap Energy tegen alle aanspraken van derden wegens (producten)aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek
in een door de klant aan een derde geleverd product of installatie en dat mede bestond uit door Schaap Energy ontwikkelde en/of
geleverde goederen, behoudens indien en voor zover de klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die goederen en onverminderd het
bepaalde in lid 7 van dit artikel.
16. Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet of Overeenkomst is Schaap Energy in ieder geval niet aansprakelijk indien een tekortkoming
van Schaap Energy het gevolg is van:
* arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;
* tekortschieten van hulppersonen;
* transportmoeilijkheden;
* brand en verlies van te verwerken onderdelen;
* maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden;
* gewelddadige of gewapende acties;
* storingen in de energievoorzieningen, in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van Schaap Energy of
derden.
Indien zich een omstandigheid als bedoeld in dit lid voordoet, zal Schaap Energy – teneinde daaruit voor de klant voortvloeiende
nadelige gevolgen te beperken – die maatregelen treffen die in redelijkheid van hem gevergd kunnen worden.
17. De klant vrijwaart Schaap Energy tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de klant blijft.
18. Schaap Energy staat ervoor in dat de door haar geleverde zaken gedurende vijf jaren geen gebreken vertonen en dat de zaken voldoen aan de daarvoor geldende en door de leverancier afgegeven specificaties.
19. De door Schaap Energy geleverde garantie op zaken is steeds beperkt tot de door de leverancier op zaken gegeven fabrieksgarantie welke steeds aan de opdrachtgever wordt overgedragen.
20. Het bepaalde in dit artikel laat de wettelijke rechten van consumenten onverlet.
21. De garantie vervalt indien het gebrek als bedoeld in lid 18 het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/ of niet aan Schaap Energy is toe te rekenen. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen gebreken als gevolg van ongelukken, beschadiging, kortsluiting, onjuist gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden of doen onderhouden, het aanbrengen van veranderingen aan de zaken – waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Schaap Energy zijn uitgevoerd.
Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan garantie is uitgesloten, onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever. Schaap Energy streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van opdrachtgever tot betaling van deze kosten onverlet.

Artikel 17 Intellectuele eigendom
1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de klant geleverde goederen, gegevens en (technische) informatie blijven
berusten bij Schaap Energy. Schaap Energy heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging
van deze goederen, gegevens en informatie en de klant heeft het uitsluitend gebruiksrecht daarvan.
2. De door Schaap Energy aan de klant afgegeven documenten, zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen of bestekken
worden eigendom van de klant en mogen door hem worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op
het gebied van de intellectuele en industriële eigendom, nadat de klant aan zijn financiële verplichtingen jegens Schaap Energy
heeft voldaan.
3. Het is de klant niet toegestaan om de volgens het ontwerp van Schaap Energy gerealiseerde installatie geheel of in onderdelen
daarvan in herhaling aan te leggen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Schaap Energy en onverminderd het bepaalde
in de leden 5 en 6. Schaap Energy is bevoegd aan die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van
een vergoeding. Op volgens het ontwerp van Schaap Energy vervaardigde goederen is het bepaalde in dit lid van overeenkomstige
toepassing.
4. De klant is alléén bevoegd om de installatie volgens het ontwerp van Schaap Energy, zonder diens tussenkomst en goedkeuring, door
een derde te laten realiseren, wanneer de Overeenkomst is ontbonden wegens een tekortkoming die aan Schaap Energy kan worden
toegerekend. In dat geval is Schaap Energy niet aansprakelijk voor gebreken voor zover die zijn terug te voeren op de aanleg door
of namens de klant.
5. Het gebruiksrecht van de klant met betrekking tot de door Schaap Energy ontwikkelde en geleverde programmatuur is niet-exclusief.
De klant mag deze programmatuur alleen in zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en alleen voor de technische installatie waarvoor
het gebruiksrecht is verstrekt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere installaties voor zover dat in de Overeenkomst is
vastgelegd.
6. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de klant verboden om de programmatuur en de dragers waarop deze is vastgelegd op welke
wijze dan ook ter beschikking van een derde te stellen of door een derde te laten gebruiken. Het is de klant verboden de programmatuur te
verveelvoudigen of daarvan kopieën te maken. De klant zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van
fouten. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling ervan voortgebrachte technische informatie worden niet aan de klant
ter beschikking gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
7. Schaap Energy is gerechtigd om op zijn naam en voor zijn rekening octrooi aan te vragen op vindingen die tijdens en door uitvoering
van de Overeenkomst zijn ontstaan.
8. Indien Schaap Energy een octrooi als bedoeld in lid 7 verkrijgt, verleent hij om niet aan de klant een in beginsel niet overdraagbaar
gebruiksrecht op die vinding. Bij concrete toepassing van dat gebruiksrecht zal de klant toestemming aan Schaap Energy vragen,
welke toestemming slechts geweigerd kan worden indien Schaap Energy tegenstrijdige belangen met zijn bedrijf kan aantonen.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de Overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
2. Elk geschil tussen Schaap Energy en klant, zal met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door arbitrage overeenkomstig
de statuten van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en – Handel, gevestigd te ’s Gravenhage, zoals die luiden drie maanden
voor de dag waarop de Overeenkomst is gesloten.
3. In afwijking van het voorgaande lid is Schaap Energy bevoegd het geschil te laten beslechten door de krachtens de Wet bevoegde
(gewone) rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van Schaap Energy.
4. De klant is verplicht ter zake van de Overeenkomst in Nederland domicilie te kiezen, voor zover hij niet al in Nederland is gevestigd. Bij gebreke
van een dergelijke domiciliekeuze wordt de klant geacht domicilie te hebben gekozen in Den Haag.