Fiscale voordelen bij de aanschaf van zonnepanelen in 2015

Naast belastingvoordelen leveren zonnepanelen u ook een lagere energierekening op! De overheid stimuleert de ontwikkeling en toepassing van duurzame energie met diverse regelingen: Hieronder staan de belangrijkste drie regelingen die op dit moment gelden voor het opwekken van elektriciteit met Zonnepanelen.

Fiscale regelingen voor duurzame energie;

1. De Energie Investeringsaftrek; EIA

Via de Energie Investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Gemiddeld levert de EIA u 10% belastingvoordeel op. De regelingwordt uitgevoerd door Agentschap NL en de Belastingdienst.

Om in aanmerking te komen voor de EIA gelden de volgende voorwaarden:
1. U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint          Maarten of de BES eilanden. Non-profit organisaties en particulieren hebben geen recht op EIA.
2. U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst. Het overzicht van de energie-investeringen is
opgedeeld in 5 categorieën: Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking vallen onder C nummer: 251102 [W]
3. Het bedrijfsmiddel is niet al eerder gebruikt.
4. U kunt voor de zonnepanelen geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen. (MIA) Let op: dit
kan wel bij de verwijdering van asbestdaken (zie hieronder)
5. In 2015 moet voor een bedrag van tenminste € 2.500 worden geïnvesteerd in kwalificerende bedrijfsmiddelen.

Hoe kunt u gebruik maken van de EIA?
U moet uw investering binnen drie maanden nadat u de investeringsverplichting aangaat, digitaal aanmelden via het eLoket van Agentschap NL. Het ‘aangaan van een verplichting’ is het moment waarop u kunt bepalen wat u heeft gekocht en tegen welke prijs. Dit is vaak het moment dat de koopovereenkomst wordt getekend. De datum van aangaan van een verplichting is dus bijvoorbeeld niet de offerte-, factuur- of betaaldatum.

2. Bij verwijdering van asbestdaken;

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Sinds 2012 heeft de overheid het voor ondernemers extra
aantrekkelijk gemaakt om asbestdaken te vervangen. Daarnaast is het fiscaal extra voordelig om meteen na de verwijdering van de asbestdaken, zonnepanelen te laten plaatsen. Als ondernemer kunt u onder deze regeling rekenen op belastingvoordeel via de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (Vamil).

U kunt in dit geval zowel de MIA/Vamil toepassen bij de verwijdering, als ook de EIA voor de investering in zonnepanelen. De MIA (milieu-investeringsaftrek) biedt u net als de EIA de mogelijkheid om uw fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale
winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel. Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel. De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden
vaak gecombineerd.

3. Fiscale regelingen; Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek; de KIA

De EIA en de KIA kunnen beiden worden gebruikt bij de aanschaf van uw zonnepanelen. Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. U vindt het bedrag van de investeringsaftrek in de tabel:

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Niet meer dan € 2.300                                       0%
€ 2.301 t/m € 55.745                                          28%
€ 55.745 t/m € 103.231                                      € 15.609
€ 103.231 t/m € 309.693                                   € 15.609 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 103.231 meer dan € 309.693 0%

Bron: belastingdienst.nl en www.agentschapnl.nl

Zon-PV installatie

In het energieakkoord is afgesproken dat projecten die vanaf 2014 een SDE+ subsidie aanvragen niet meer tegelijkertijd in aanmerking kunnen komen voor de Energie Investeringsaftrek (EIA). Per saldo leidt dat tot iets hogere basisbedragen.

Bent u van plan subsidie aan te vragen in de vrije categorie, dan moet u er rekening mee houden dat u de EIA niet meer kunt benutten. Installaties met een SDE+ beschikking van 2013 of eerder kunnen gebruik maken van een overgangsregeling en EIA aanvragen als ze deze nog niet hebben benut.

Omgevingsvergunning

Indien de zonnecollectoren of –panelen niet op een dak geplaatst worden maar in een veldopstelling of aan een gevel (in het zicht), dan zal een omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vereist zijn. Voor meer informatie met betrekking tot het vereiste van een omgevingsvergunning, zie Omgevingsloket.

Verklaring eigenaar

Doet u een aanvraag en bent u niet de eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie, dan bent u verplicht om een verklaring van de eigenaar met uw aanvraag mee te sturen. De eigenaar verklaart hierin dat hij toestemming geeft om de productie-installatie op de beoogde locatie te installeren en te exploiteren. Dit geldt voor alle categorieën productie-installaties.

Zon-PV

De categorie zon-PV ≥ 15 kWp wordt ook in 2014 alleen opengesteld voor installaties die worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3 * 80A).

Met het verzwaren van een bestaande aansluiting of het aanleggen van een nieuwe grootverbruikersaansluiting gaan hoge kosten gepaard. De kosten kunnen oplopen tot € 20.000 of meer en houden verband met het totale nominale vermogen van de productie-installatie. Hoe groter het nominale vermogen hoe hoger de kosten zullen zijn. Voor een gedetailleerde prijsindicatie raden wij u aan contact op te nemen met uw netbeheerder.

Kleinschalige systemen worden in de SDE+ niet gesubsidieerd. Eigenaren van deze systemen kunnen de verbruikte en geleverde elektriciteit salderen en worden door de aldus vermeden leveringskosten, energiebelasting en eventuele BTW in voldoende mate gestimuleerd.

SDE+ 2015

De Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE+ 2015) kent dit jaar een totaal budget van 3,5 miljard euro. De regeling stimuleert de productie van elektriciteit, warmte of groen gas door het verschil tussen de kostprijs en de grijze stroom of gasprijs te subsidiëren over een periode van 12 of 15 jaar.

zonnepanelen sde

SDE+ 2014 wordt gefaseerd opengesteld, waarbij de subsidie per fase oploopt. Iedere techniek kent een eigen kostprijs, wat bepalend kan zijn voor het moment van aanvraag. De productie van elektriciteit doormiddel van grote zonne-installaties en zonnevelden is door de hoge basisbedragen in fase 6 tot en met fase 9 erg interessant. U kunt t/m 18 december 2015 de SDE aanvraag indienen. Zie onderstaande tabel voor data openstelling en basisbedrag SDE elektriciteit.

tabel zon SDE

Tarieven en aanvragen

Het bedrag dat een geproduceerd kWh oplevert is het basisbedrag. Dit bedrag bestaat uit de SDE subsidie en de jaarlijks vast te stellen grijze elektriciteitsprijs. Zie Tabel 1 voor de hoogte van het basisbedrag per fase. De SDE+ subsidie is vanaf 2014 niet meer te combineren met andere regelingen, zoals Energie Investeringsaftrek (EIA) of de postcoderoos regeling.

Aanvullende eisen

Voor het indienen van de SDE aanvraag is het volgende van belang:

  • Toestemming van de grondeigenaar wanneer u zelf niet de eigenaar bent;
  • Een vergunning is nodig wanneer de panelen op nieuwbouw worden geplaatst of wanneer u de panelen in veldopstelling wilt plaatsen;
  • Een grootverbruik aansluiting van meer dan 3×80 Ampère;
  • Aanvullende haalbaarheidsstudie voor installaties van 500 kWp of meer;
  • U moet binnen 1 jaar na beschikking opdracht geven voor realisatie. Binnen 3 jaar na beschikking moet de installatie in gebruik genomen zijn.